IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd

English   Contact

IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd

E-Mali
Address
TOYOSU IHI BUILDING.,1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
TEL
+81 58 322 8603 (Kakamigahara Office) / +81 3 6204 8833 (Tokyo(Toyosu) Office)
FAX
+81 58 322 8770 (Kakamigahara Office) / +81 3 6204 8770 (Tokyo(Toyosu) Office)